Choose: A | Air | Aj | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Generic | Boat | Train | Bus/car | Miscellaneous | Swaps
 

Boat* Xunlong Ferries-China


Date Established: 1993, also known as China Merchants Shenzhen Xunlong Shipping Company

Headquarters: Shenzhen

Size: 120x232, no base
Date Received: 6/19
Donor: